Notulen

Verslag algemene ledenvergadering 21 april 2017 |
Aanwezig 26 leden.
Afwezig met kennisgeving: familie van Valkengoed, Kimberley van ’t Hoenderdaal, Dorine Borgers,
Irene van Zon. Stef Bon had nog een andere vergadering is eerder vertrokken.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met de mededeling dat de financiering voor de eerste
fase rond is. Met de aannemer is de prijs rond, vandaar dat hij al is begonnen.
2. Vaststellen agenda.
Gelijk trekken van de lessen wordt punt 7a.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
De huidige wedstrijdkalender wordt aangepast en nogmaals gedrukt.
In het september hebben we de Grote Clubactie, we hebben besloten dat er 5 loten per deelnemer verkocht moeten worden.
Februari 2018 moet er weer gelopen worden voor Jantje Beton, ook daar houdt de vereniging geld aan over.
4. Notulen ALV 25 november 2016 en verslag BLV 23 maart 2017.
Beide worden vastgesteld.
5. Jaarverslag secretaris.
De secretaris leest jaarverslag voor en dit wordt vastgesteld.
6. Penningmeester: jaarverslag 2016 en begroting 2017.
Er zijn nog geen vragen.
7. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie.
Rene de Fouw heeft een aantal vragen gesteld en heeft daarop duidelijke
antwoorden gekregen.
Penningmeester: bij oninbare contributie gaat men als wanbetaler naar de KNHS. Zij kunnen geen lid worden bij een andere
vereniging voordat ze hun achterstallige contributie aan ons hebben betaald. Inmiddels is er al € 2.500,00 binnengekomen.
Peter Bos: gaat het om 10 mensen? Penningmeester: helaas het zijn er veel meer.
De voorzitter geeft aan dat bij adres- of e-mailwijzigingen deze moeten worden doorgegeven aan het secretariaat. Van wanbetalers
nemen we afscheid.
De penningmeester wordt decharge verleend.
Ton Waarlé: misschien moet er een vertrouwenscommissie komen om bij deze mensen langs te gaan. De voorzitter: eens houdt het op, we hebben er genoeg aan gedaan. Leden zijn verantwoordelijk voor de betaling.
Ton Waarlé wordt lid van de kascommissie en volgt hiermee Rene de Fouw op.
De voorzitter: de stichting die gaat over terreinbeheer en onderhoud, wij als vereniging gaan huren. Ook gaat de stichting de BTW verrekenen met de belastingdienst.
Ron van Keulen: voor dit jaar wordt er € 1.000,00 begroot voor oninbare contributie.
Rene van Wijk: huisvestingskosten gaan dat ook naar de stichting. De voorzitter: dat is juist, die vallen ook onder de stichting.
Paul Loman: onderhoud van het terrein, wat wordt er begroot? Penningmeester: de eerste aflossing is eind 2018. Onderhoud terrein valt onder de stichting.
Het stichtingsbestuur bestaat uit Pim Berkel, Stijn Vos en Marcel Faber.
Robin van der Weiden: worden de kosten ieder jaar hoger, zonder dat dit met de leden wordt besproken? De voorzitter: elke verhoging komt in de Algemene Ledenvergadering en moet door de leden worden goedgekeurd.
Rene de Fouw: zie een begroting die je vergelijkt met 2016, ga naar 2017, meer wedstrijden, meer inkomsten.
Rene van Wijk: is het mogelijk om de begroting 2016 en 2017 naast elkaar te zetten?
De begroting wordt vastgesteld.
7.a Gelijktrekking lessen.
De lesgelden worden vastgesteld: springen, dressuur en mennen allen € 5,00 per les. Dit gaat per 1 juli 2017 in.
De menners krijgen een factuur per 1 juli en een afrekening in december. 48 lessen per jaar.
Joke Witte: stel langdurige afwezigheid en je moet per jaar betalen? De voorzitter stelt voor om in zo’n situatie een mail te sturen aan het secretariaat, dan kan het besproken worden in de bestuursvergadering.
Joke Witte: een knipkaart, is dat niet handig. De voorzitter: dat is niet kostendekkend.
Rene van Wijk: in januari komt de rekening, deze moet in 1 keer betaald worden, dat is voor sommige mensen niet haalbaar. De voorzitter: er kan contact worden opgenomen met de penningmeester voor een betalingsregeling.
Ron van Keulen: veel wedstrijden in de toekomt, wordt dit meegenomen naar de lessen. Ton Waarlé: er kan in Laren worden gereden en eventueel verplaatsen naar de avond.

Verslag algemene ledenvergadering 21 april 2017
8. Haverkorrel/website.
Graag stukjes sturen, eventueel met foto’s, naar haverkorrel@stadenlanderuiters.nl. Robin van der Weiden: de oefencross op 7 mei gaat niet door. We zijn nog steeds op zoek naar iemand die de website wil gaan beheren. Peter Bos vraagt wat dit inhoudt. Ton Waarlé en Dennis van Huijm willen dit gaan doen vanaf 1 juli 2017. Dennis wil graag dat Robin ook vermeld wordt in de springcommissie. De voorzitter: zie de Haverkorrel, per commissie staat er één persoon vermeld.
9. Feestcommissie 60-jarig bestaan. We gaan dit volgend jaar organiseren omdat het terrein nu dit jaar niet gereed was.
10. Voortgang terrein.
18 april is Agterberg begonnen met het terrein te egaliseren. Om de grote bak 60:30 gaan we zelf het hekwerk plaatsen. Er komt een grote poort voorin en een kleine poort achterin naar de plaat toe. Achter de plaat komt een tank voor 20.000 liter water. De 60:30 bak wordt niet voorzien van een eb en vloed bodem dit omdat daar de rijhal wordt gerealiseerd t.z.t. De firma Pilkes zal voor de verlichting zorgen, dit worden ledlampen met 3 standen en deze zullen worden geplaatst medio september/oktober. Zaterdag graag iedereen op het terrein om de lantarenpalen te schuren, zodat ze volgende week groen geschilderd kunnen worden. De planning voor Agterberg is dat ze 3 weken aan het werk zijn voor het klaar is. In Veenhuizen hebben we een tijdelijke kantine gekocht. Deze is 3 bij 6 meter met een apart toilet, ruimte voor een keuken en een aparte ruimte voor het secretariaat tijdens wedstrijden. Firma van Eijken gaat deze halen. Volgende week gaan er een aantal mensen heen voor het loskoppelen van de CV etc. De fundering moet worden geplaatst op 6 mei en de week erop worden de cabines gehaald. De 3 containers zijn teruggebracht tot 2 en deze zijn verplaatst. Daartussen moet worden bestraat. Er komen aparte containers voor de mest die moet worden opgeruimd. Mensen die de mest laten liggen moeten erop aangesproken worden. Niet opruimen betekent een waarschuwing, de tweede keer een gele kaart en bij de derde overtreding een rode kaart en wordt je als lid geroyeerd van onze vereniging. Aimée Bollebakker: ik ben niet lenig en kom niet meer op mijn paard, daarom moet ik terug komen om de mest op te ruimen. Voorstel voor opstapplaatsen. Ook wordt er een voorstel gedaan voor een elektrische knop voor het openen van het hek. Rene van Wijk: zijn de kosten van de kantine ook voor de stichting? De voorzitter: vanuit de begroting van € 250.000 wordt dit gerealiseerd. Joke Witte: gaat de kantine naar ’t Harde? De voorzitter: nee, die blijft hier staan. Paul Loman: vrijwilligers moeten wel blijven komen, want er moet zoveel worden gedaan.

Ton Waarlé: vrijwilligers moeten worden aangeschreven voor een wedstrijd. De voorzitter: elke commissie stelt zijn eigen vrijwilligers samen voor de wedstrijd. Ton Waarlé: dank aan het bestuur dat deze accommodatie is geregeld. De voorzitter: Het verenigingsgevoel moet weer terugkomen!!!
11. Rondvraag.
Joke Witte: vriendenloterij/sponsorloterij, een belteam samenstellen of ze de leden willen vragen of ze lid willen worden en de inleg aan de S&LR willen doneren. Zo krijg je jaarlijks geld. Hans Raven: ik sponsor een bord voor € 250,00. Rene van Wijk: voor de eerste springwedstrijd sponsoren zoeken, zitten we dan niet in de wielen van de hoofdsponsors. De voorzitter: het beleid voor de borden en de kosten ligt bij de stichting.
12. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank aan alle aanwezigen en hun inbreng. Er wordt geen rondje gegeven, we zitten bovenop onze centjes.