Rijvereniging Stad en Lande Ruiters, gevestigd aan Meentzoom 4
1261 XA Blaricum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
http://www.stadenlanderuiters.nl
Meentzoom 4
1261 XA Blaricum
0638745929
Roos Dijkstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Rijvereniging Stad en
Lande Ruiters Zij is te bereiken via secretaris@stadenlanderuiters.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
Rijvereniging Stad en Lande Ruiters verwerkt je persoonsgegevens doordat je
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons
verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel
    op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Bankrekeningnummer

  • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
    Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
    websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
    ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16
    is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
    van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
    worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij
    zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
    minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@stadenlanderuiters.nl,
    dan verwijderen wij deze informatie.
    Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
    Rijvereniging Stad en Lande Ruiters verwerkt jouw persoonsgegevens voor de
    volgende doelen:
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
    uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • Geautomatiseerde besluitvorming
    Rijvereniging Stad en Lande Ruiters neemt wel op basis van geautomatiseerde
    verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
    personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s
    of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
    Rijvereniging Stad en Lande Ruiters) tussen zit. Rijvereniging Stad en Lande
    Ruiters gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • ClubCollect, ten behoeven van de ledenadministratie en facturatie
    Vrijwilligerstekort, ten behoeven van de vrijwilligersadministratie

  • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
    Rijvereniging Stad en Lande Ruiters bewaart je persoonsgegevens niet langer dan
    strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden
    verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende
    (categorie├źn) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens > 2 JAAR > OM CONTACT OP TE NEMEN INDIEN NODIG

  • Delen van persoonsgegevens met derden
    Rijvereniging Stad en Lande Ruiters deelt jouw persoonsgegevens met
    verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de
    overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met
    bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
    verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
    vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rijvereniging Stad en Lande Ruiters blijft
    verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Rijvereniging Stad
    en Lande Ruiters jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen
    met jouw nadrukkelijke toestemming.

  • ClubCollect, ten behoeven van de ledenadministratie en facturatie
    Vrijwilligerstekort, ten behoeven van de vrijwilligersadministratie

  • Rijvereniging Stad en Lande Ruiters gebruikt geen cookies of vergelijkbare
    technieken.

  • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
    Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
    verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
    gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
    jouw persoonsgegevens door Rijvereniging Stad en Lande Ruiters en heb je het
    recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan
    indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
    computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
    Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
    je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op
    de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
    secretaris@stadenlanderuiters.nl.
    Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen
    wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak
    in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
    onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
    ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier
    weken, op jouw verzoek .
    Rijvereniging Stad en Lande Ruiters wil je er tevens op wijzen dat je de
    mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
    Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
    https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegev
    ens/tip-ons

  • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
    Rijvereniging Stad en Lande Ruiters neemt de bescherming van jouw gegevens
    serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
    ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het
    idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
    zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via
    secretaris@stadenlanderuiters.nl